KALLELSE

till årsmöte i Övraby-Nedraby Byalag

onsdag 26 mars kl 19.00 i Sockenstugan, Övraby

Årsmötet hålls tillsammans med årsmötet i Föreningen Övraby Mölla

                       

 

Efter förhandlingar och sedvanlig fika

berättar projektledare Petter Albinsson om utvecklingen av Storkprojektet i Skåne.

    

           Föredragningslista

              1. Årsmötets öppnande

  2. Årsmötets behöriga utlysande

  3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

  4. Val av två justerare

  5.  Styrelsens verksamhetsberättelse

  6. Ekonomisk redogörelse

  7.  Revisionsberättelse

  8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

  9.  Fastställande av årsavgift

10. Val av ordförande (1 år)

11. Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare (2 år)

12. Val av revisorer samt ersättare (1 år)

            13. Val av valberedning (1år)

            14. Den kommande verksamheten

     15. Val av vice ålderman (med tillträde 1 maj)

     16. Ev. förslag från medlemmar el. styrelse

            17. Övriga frågor

            18. Mötets avslutande          

                  

            

                   VÄLKOMNA!                                                                                                                                             Styrelsen           

                                                      ww.ovraby-nedraby.se                                                                                                                                                                                                        

Övraby - Nedraby byalag
c/o Sven Tufvesson (Ordf.) Övraby, 273 91 Tomelilla
Tfn 0705 45 11 51