KALLELSE
till årsmöte i Övraby-Nedraby Byalag

torsdag 14 mars 2013 kl 19.00 i Sockenstugan, Övraby

Årsmötet hålls tillsammans med årsmötet i Föreningen Övraby Mölla

 

Göran Gustafson visar bilder och berättar om kultur och natur i östra Polen.

 

 

Föredragningslista

 

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två justerare
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Ekonomisk redogörelse
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av årsavgift
 10. Val av ordförande (1 år)
 11. Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare (2 år)
 12. Val av revisorer samt ersättare (1 år)
 13. Val av valberedning (1år)
 14. Den kommande verksamheten
 15. Val av vice ålderman (med tillträde 1 maj)
 16. Ev. förslag från medlemmar el. styrelse
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande

 

VÄLKOMNA!

Styrelsen

 

www.ovraby-nedraby.se

Övraby - Nedraby byalag
c/o Sven Tufvesson (Ordf.) Övraby, 273 91 Tomelilla
Tfn 0705 45 11 51