• Protokoll fört vid årsmöte med

  • Övraby-Nedraby Byalag

  • ons. 11 mars 2020 i Övraby sockenstuga.

   1. Ordförande öppnade mötet.
   1. Sören Brodd valdes till ordförande och Kristina Buhre valdes till sekreterare för årsmötet.
   1. Årsmötet bedömdes behörigt utlyst.
   1. Som justerare valdes Sonja Andersson och Göran Gustavsson.
   1. Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen godkändes.
   1. Ekonomiska redogörelsen visade på behållning i kassan på 31 776 kr.                                              Byalaget har erhållit 3 000 kr i kulturbidrag under året.
   1. Revisionsberättelsen lästes upp av Bo Larsson, och revisorerna tillstyrktes ansvarsfrihet.
   1. Mötet godkände ansvarsfrihet för styrelsen.
   1. Mötet fastslog att ej ta ut årsavgift i år heller. Alla boende är med gratis i byalaget.
   1. Antal Majoros valdes till ordförande ( 1 år )
   1. Ordinarie styrelseledamöter: Elna Brink och Kristina Buhre kvarstår som ledamöter.                    Omval av Bodil Nowag och nyval av Maria Nilsson ( 2 år )
   1. Ersättare i styrelsen: omval av Thomas Nilsson och nyval av Anna-Karin Åkesson ( 2 år )

              Omval av Willemo Gonta och nyval av Christina Gustavsson ( 1 år ).

   1. Till revisorer omval av Bo Larsson och Göran Hansson ( 1 år).                                                       Till revisorsersättare omval av Sonja Andersson och Eva Jörgensen ( 1 år ).
   1. Göran Gustavsson Och Bo Larsson omvaldes till valberedningen.
   1. Den kommande verksamheten.

                         26 april - Ank-race och ponnyridning vid Bokhållarbostaden i Övraby.

                         30 april – valborgsmässobål i Nedraby.

   2 maj – åldermannagille på Nedrabytorp ( Övraby ).

   19 juni – Midsommarfirande vid Övraby mölla med Mölleföreningen.

   22 juli – Musikfest med Fudge, Övraby prästgårds trädgård                           .

   30 okt – Övraby – Nedraby lyser, sockenstugan Övraby

   22 nov – Julpyssel i Sockenstugan.

   8 jan – Knutsfest i Sockenstugan

    

  • Nuvarande ålderman är Johan Silfverberg (Nedraby) och vice ålderman är Anna-Karin Åkesson ( Övraby )       Ny vice ålderman presenteras på Åldermannagillet.                           
  • Förslag till styrelsen på att det i Övraby startas grannsamverkan. För kontakt Emil Nilsson. Nedraby där grannsamverkan redan startat.

    

  • Ordförande förklarade mötet avslutat och blev avtackad för sin gärning i byalaget

    

  • Kristina Buhre sekreterare.

  • Versamhetsberättelse för 2019

  • Styrelsen har under året haft följande sammansättning :

   Ordförande                   Sören Brodd

   Vice ordförande           Thomas Nilsson                                    

   Kassör                          Elna Brink

   Sekreterare                   Kristina Buhre

   Ledammöter                 Bodil Nowag, Christina Gustavsson,

   Suppleanter                  Maria Nilsson, Sven Tuvesson, Willemo Gonta

   Revisorer                      Bo Larsson, Göran Hansson

   Revisorersättare           Sonja Andersson, Eva Jörgensen

   Valberedning               Bo Larsson, Göran Gustavsson

   Ålderman                     Johan Silfverberg

   Vice ålderman              Anna-Karin Åkesson

    

  • Möten                         Årsmöte i Övraby sockenstuga tisdagen den 12 mars.

                                     Protokollförda styrelsemöten har skett 21/3, 4/6, 18/9 och 28/1

  •                          

   Aktiviteter               

   • Vid årsmötet som hölls tillsammans med Övraby mölleförening, visades film om när möllan renoverades. Kommunekolog Andrea Nowag berättade om « främmande invasiva arter ». Det bjöds på kaffe och fika.
   • Den 30 :e april var det dags för valborgsmässobål hos Brita och Gösta i Nedraby. Våren hälsades med sång och korvgrillning.
   • 4 :e maj var det Åldermannagille på Nedrabytorp, under ledning av ålderman Arnfinn Espmarker. Vice ålderman Johan Silfverberg tog därefter över och presenterade att Anna-Karin Åkesson från Övraby var ny vice ålderman.
   • 18 maj var det studiebesök på Nedrabytorps svinstall.
   • Midsommarafton firades sedvaligt vid Övaby mölla. Midsommarstången kläddes med medhavda blommor och gemensamma krafter. Musik och sång ledde dansen kring midsommarstången.
   • Musik i sommarkväll med tillhörande picknick den 24 :a juli. Även i år var det Fudge som stod för musikunderhållningen.
   • Den 2 november var det Österlen lyser i våra byar. Samlingen vid sockenstugan med tända lyktor och ljus, varm soppa och tävling förstås, lockade ca 25 deltagare.
   • Det anordnades julpyssel och ljusgjutning i sockenstugan under ledning av Elna Brink den 24 november.
   • Årets Knutsfest den 10 :e januari genomfördes som knytkalas i sockenstugan.
   •                                                                                      _

    

 •  

 •  

 

 •                  

 

 

  •  

  •  

 •