PROTOKOLL

 

Årsmöte i Övraby-Nedraby Byalag

2018-03-14

 

 

 

Årsmötets öppnande                  Ordförande Gunilla Carlecrantz hälsade de närvarande välkomna

                                                    och förklarade årsmötet öppnat.

 

Årsmötets behöriga                     Årsmötet ansågs behörigen utlyst ( kallelser till samtliga

utlysande                                      hushåll via brevlåda, mail och hemsida).

 

Val av ordförande och                 Gunilla Carlecrantz utsågs att leda förhandlingarna och

sekr. för mötet                            Christina Gustafson att skriva protokollet.

 

Val av två justerare                   Anne Looström och Arne Nilsson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

 

Verksamhetsberättelse              Styrelsens verksamhetsberättelse lästes, kommenterades, godkändes och lades

                                                   till handlingarna.

 

Ekonomisk rapport                     Kassör Elna Brink redogjorde för det ekonomiska läget.                    

                                               

Revisionsberättelse                   Revisionsberättelsen föredrogs av Arne Nilsson och lades till handlingarna       

                                             

 Ansvarsfrihet                            Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2017.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                 Medlemsavgift                         Beslutades om oförändrad medlemsavgift (0 kr) för kommande verksamhetsår.

                                                                                                Alla som bor i byarna är automatiskt medlemmar.

 

Val av ordförande                    Sören Brodd valdes till ny ordförande för Övraby-Nedraby Byalag. (1 år)   

                                               

Val av ledamöter                     Bodil Nowag och Christina Gustafson omvaldes som ledamöter (2 år)

                                                Kvarstående till 2019: Kiki Buhre och Elna Brink

 

Val av ersättare                       Omval av Thomas Nilsson (1 år).

                                               Kvarstående till 2019 : Sven Tuvesson

 

Val av revisorer                      Omval av Bo Larsson och Arne Nilsson (1 år)

 

Val av revisorssuppl.             Omval av och Sonja Andersson och Göran Hansson (1 år)

                                                                                                                                                                                                                                                                               

                  Val  av valberedning              Omval av Bo Larsson (1 år, sammankallande) och Göran Gustafson  (1år).

  

 Val av vice ålderman            Val av vice ålderman från Nedraby lämnades öppet till Byagillet som

                                             ommer att hållas lördag 5 maj i Övrabyborgs festsal.

                                             Nuvarande vice ålderman Arnfinn Espmarker blir samtidigt                          

                                             ålderman för kommande år.

                                   

Övriga frågor                       Information att byalaget vid förra årsmötet beslutat att både ålderman      

                                            och vice ålderman skall inbjudas till byalagets styrelsemöten.                    

                                              

Avslutning

och avtackning                   Ordf. Gunilla Carlecrantz avslutade mötet. Därefter avtackades hon    

                                           med blomster och varma tack för sitt engagemang under det gångna

                                           året.                      

                                            

                                           Efter förhandlingarna serverades kaffe med gott tilltugg vid de två fullbesatt

                                          långborden.

 

                                          Kvällen avslutades med att Göran Gustafson i ord och bild berättade om

                                          ” Nybroåns betydelse för djurlivet”.  

                    

Allevad 2018-03-14                                           Justeras:

Vid protokollet

……………………………….….                             ………………………………….

Christina Gustafson,                                          Anne Looström

                                                                                                                                                       

……………………………….…                             ……………………………………..

Gunilla Carlecrantz                                            Arne Nilsson

 

 

 

Övraby - Nedraby byalag
c/o Sven Tufvesson (Ordf.) Övraby, 273 91 Tomelilla
Tfn 0705 45 11 51