Övraby kyrka

är en kyrkobyggnad i Smedstorps församling, tidigare Övraby församling.

Kyrkan byggdes på 1100-talet i romansk stil med absid, kor och långhus. Många vill datera kyrkan till 1100-talets mitt, något som skulle göra den till en av de äldsta kyrkorna i Norden. Detta på grund av takstolen (som saknar hanbjälke) och kalkmålningar i absiden. På 1400-talet slogs valv, ett vapenhus byggdes i norr, och tornet byggdes.

1906 genomfördes en restaurering på Theodor Wåhlins initiativ. Denna innebar att koret fick platt tak och att en sakristia byggdes. Interiört tillkom väggdekorer, bänk-interiören samt fönstermålningar.

I absiden finns kalkmålningar som dateras till senare delen av 1100-talet. En del historiker menar att målningarna kom till i mitten av 1100-talet vilket skulle göra dem till några av Nordens äldsta kyrkomålningar. Dessa var länge överkalkade, men utsattes i början av 1900-talet av en restaurering som man senare menat inte var riktigt professionellt utförd.


Målningen i absiden har Majestas Domini i centrum omgiven av apostlarnas symboler vid sidorna, apostlarna själva nederst till vänster och helgon nederst till höger. Kristus själv sitter ner och har alfa och omega vid sidan av respektive axel. Under Kristus samt mellan apostlarna och helgonen finns ett litet romanskt fönster. Målningen ramas in av en bård i tribunbågen med medaljonger infällda. Det finns även bårder runt fönstret.

Predikstolen dateras till 1602, altaruppsatsen till slutet av 1600-talet.

 

Smedstorps Församling

 

Nedraby kyrkoruin

Belägen söder om Tomelilla, avtagsväg från väg 19 efter Benestad mot Allevad, Nedraby.


Ruin efter Arvelunda - Nedraby kyrka. Kyrkan övergavs på 1600-talet, då socknen var för liten för att kunna bära egen kyrka.

Under medeltiden var Nedraby en egen socken, som 1635 delades upp mellan grannsocknarna Övraby och Benestad.

Socknen, som ägdes av kungen, hette ursprungligen Arvelunda. Namnet förekom åtminstone ca 1230. Benämningen Nedraby dyker upp första gången 1499.

Den medeltida dopfunten, Carl XI:s namnchiffer och svenska riksvapnet, skuret i trä, finns bevarat från den gamla kyrkan.

Kyrkan uppfördes, av kalksten med långhus och smalare rakt avslutat kor, ca 1250 eller i övergången mellan romansk och gotisk stil. Den lilla kyrkan fick valv vid mitten av 1400-talet och samtidigt byggdes tornet och ett vapenhus åt söder.

Socknen var liten och kunde under 1600-talet inte försörja en präst. Därför skulle den sammanslås med grannsocknarna när prästen dog. Detta skedde 1635. Kyrkan var då också i dåligt skick och man kunde inte gå in där utan "största hassard och lifsfara".

Det kyrkliga livet försvann aldrig helt från Nedraby. Kyrkogården fick fortfarande användas för begravningar. Gudstjänster tycks ha förrättats in i sent 1600-tal. Även i dag kan begravningar förekomma här.

I kyrkoruinen och söder om den har man i samband med 1900-tals restaureringar funnit ett lager krukskärvor och järnföremål, som kan dateras till sen vikingatid eller tidig medeltid, d v s 1000 - 1100 e.kr. Detta visar att platsen varit bebodd redan innan kyrkan byggdes.

Länstyrelsen, Kristianstad